PAPRSEK Mladá Boleslav z.s. ve spolupráci

s organizacemi

ART Studio Mladá Boleslav,

za podpory Magistrátu města Mladá Boleslav

a ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

 

vyhlašují 46. ročník

národní autorské soutěže písniček pro děti

„ DĚTSKÁ NOTA 2019 „

 

Zadání:

Autorská soutěž nových původních písní pro dětský pěvecký sbor a dětské sólisty. Téma je

vymezeno všemi dostupnými trendy populární hudby. Náměty pro texty by měly vycházet ze zájmů a života dnešních dětí.

Věkový rozsah cílové skupiny dětí je v maximální použitelné míře

/6 - 15 let/

 

Propozice:

1. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky s výjimkou členů poroty a osob, zainteresovaných na realizaci hudební složky DN 2019.

2. Autoři zašlou notový záznam melodické linky s harmonickými značkami, případně klavírní výtah. Notový záznam musí být podložen textem písně.

    Demosnímek se zpěvem na CD /zpěv+doprovod/ je nezbytný, slouží k snadnějšímu pochopení autorova záměru. Součástí zaslaného příspěvku je sedm kopií textu na formátu A   4, označených jmény, adresami, telefonními čísly autorů a kontaktní e-mailovou adresou. Účastí v soutěži každý autor potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou součástí těchto propozic.

    Příspěvky zasílejte na adresu:

    Sbor PAPRSEK z.s.

    Laurinova 387/12

    293 01 Mladá Boleslav

    tel . +420 602 168 985       e-mail: milanklipec(zavináč)seznam.cz

3. Uzávěrka soutěže je 13. 2. 2019 /rozhodující je datum razítka na zásilce/

4. Odborná porota vybere ze zaslaných příspěvků 10 finálových titulů.

5. Všechny vybrané písně budou nastudovány a v soutěžních koncertech uváděny výhradně sborem PAPRSEK za doprovodu profesionálního

    orchestru. Stejným způsobem bude pořízen i záznam na CD nosiči.

6. Finálové písně budou odměněny autorským honorářem ve výši 2 000,-Kč.

7. Všechny  finálové písně budou provedeny v sérii koncertů v Mladé Boleslavi v listopadu 2019 a podle možností a zájmu mohou být prezentovány dalšími masmédii.

    Režie a choreografie koncertů je výlučnou záležitostí pořadatelů.

8. Odborná porota /5 členů/ při hlavním koncertu vyhodnotí tři nejúspěšnější písně, které budou odměněny:

   1. cena  15 000,-  2. cena  12 000,-   3. cena 10 000,-

   Uvedené ceny jsou hrubé odměny a budou vyhlašovatelem soutěže podle zákoníku zdaněny.  

9. Nevybrané příspěvky nebudou vraceny.

 

Mladá Boleslav, 16.12.2018

 

Podrobnější pravidla soutěže Dětská nota  si vyžádejte na našich výše uvedených adresách, nebo v organiz.řádu Dětské noty, který najdete na adrese:   www.sborpaprsek.cz.

 

_______________________________

 

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Spolek PAPRSEK Mladá Boleslav, z.s., se sídlem Laurinova 387, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 676 73 694, (dále jen „Spolek“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Spolek jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji soutěžících autorů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, rodné číslo, … (dále jen „subjekt údajů“).

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Spolek jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

·       realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako soutěžícím autorem;

·       vedení vnitřní evidence autorů.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, rodné číslo…. .

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a k naplnění jeho účelu (zpracování písně, její veřejná prezentace, použití písně na propagačním CD atp.)

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

-        správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

-        správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: sborpaprsek(zavináč)gmail.com

-        správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 602 16 89 85

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma následujících případů:

·     jméno a příjmení subjektu údajů bude zveřejněno v rámci autorské soutěže Dětská nota, za jejímž účelem se uzavírá smluvní vztah mezi správcem a subjektem údajů, k němuž se vztahují informace poskytované v tomto sdělení, a to v rámci veřejné prezentace soutěžního díla, propagačního CD a v dalších případech souvisejících s touto autorskou soutěží.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.